#22302
Yutaka Emura
Keymaster

I will fix this on the next version. Thanks!