#25893
Yutaka Emura
Keymaster

I will address this issue on the next version. Thank you.