#10637

Yutaka Emura
Keymaster

I will fix this on the next version.

Thanks!