#8725

Yutaka Emura
Keymaster

Hi Derek,

Unfortunately not.
Thank you for using EmEditor!