#21862
Yutaka Emura
Keymaster

I will fix that on the next version.
Thanks,