#21868
Yutaka Emura
Keymaster

Hello Yang Yang,

Yes, I will probably add the option on the next version (v17.0).

Thanks,