#22141
Yutaka Emura
Keymaster

This was fixed on v17.0.2.
Thanks!