#23134
Yutaka Emura
Keymaster

I will address the issue on the next version.
Thank you.