#23518
Yutaka Emura
Keymaster

Hello,
The next version (v17.9.0 beta) will address this issue.
Thanks!