#26403
Yutaka Emura
Keymaster

v19.3.94 fixed this issue. Thank you!