#26416
Yutaka Emura
Keymaster

This issue was addressed on v19.4 beta 5 (19.3.95). Thank you!