#26418
Yutaka Emura
Keymaster

The issue 2 was addressed on v19.4 beta 5 (19.3.95). Thank you!