#26981
Yutaka Emura
Keymaster

This issue was addressed in v20.1 beta 7 (20.0.907).