#26983
Yutaka Emura
Keymaster

This issue was fixed on v20.1 beta 7 (20.0.907).