#27362
Yutaka Emura
Keymaster

v20.5.911 adds the ability to customize the URI schemes.