#27514
Yutaka Emura
Keymaster

EmEditor v20.8 beta 11 (20.7.911) addresses this issue.