#28001
Yutaka Emura
Keymaster

v21.4.902 improved this situation.