#3917
Yutaka Emura
Keymaster

You cannot create a button, but you can associate a keyboard shortcut to run a particular macro you created.