#7103
Yutaka Emura
Keymaster

That’s strange. It didn’t crash on my machine.