#8822

Yutaka Emura
Keymaster

Hello CrashNBurn,

Which version of EmEditor are you using?