#7608
Yutaka Emura
Keymaster

Salabim wrote:
Hi Yutaka,

Yes, I’m still using v8, is it safe to use v9 now already ?

Thanks.

Sure.