#4247
Yutaka Emura
Keymaster

[βγδζθκλμνξπρστφχψς]σ[βγδζθκλμνξπρστφχψς]

should be

([βγδζθκλμνξπρστφχψς])σ([βγδζθκλμνξπρστφχψς])