#23176
Yutaka Emura
Keymaster

I am addressing all of these on the next version. Thanks!