EmEditor icon

Bulgarian Language Pack v14

Bulgarian Language Pack v14 was released by Jekov J.K. Thank you!

https://www.emeditor.com/files/emed_14_bulgarian2-zip/